POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de SASTRE RURAL, SL, d’ara en endavant també el prestador, domiciliada a C/CATALUNYA, 8 43597 ARNES (TARRAGONA), amb CIF: B55529028, Telèfon: 680328798 i email sastrerural@hotmail.com ; info@casaelsastre.com.
SASTRE RURAL, SL, com a responsable d’aquest lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDGDD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
A l’efecte del que preveu la LOPDGDD, SASTRE RURAL, SL l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de SASTRE RURAL, SL pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.
El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a SASTRE RURAL, SL perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.
En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 de l’RGPD i l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.
D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/CATALUNYA, 8 43597 ARNES (TARRAGONA), enviant un correu electrònic a sastrerural@hotmail.com ; info@casaelsastre.com. indicant com Assumpte: «LOPD, Drets ARCO», i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.
SASTRE RURAL, SL no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades,

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de SASTRE RURAL, SL en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de SASTRE RURAL, SL, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a SASTRE RURAL, SL, Exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
SASTRE RURAL, SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.
SASTRE RURAL, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir pels «links» o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.
La presència de «links» o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
SASTRE RURAL, SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS
D’acord amb la LSSICE, SASTRE RURAL, SL. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre SASTRE RURAL, SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals.

Para cualquier cuestión, por favor contacte con nosotros a la siguiente dirección, teléfonos o e-mail:

SASTRE RURAL S.L.
C/ Catalunya, 8
43597 Arnes (Tarragona)
(+34) 680 32 87 98
info@casaelsastre.com